ខ្មោចឆៅ អាម៉ាប់ជូនខ្មោចទៅស្រុក Spiritual Trinity (1991) Speak Khmer Funny

18094251_1535889806434869_7221854265453576192_n.jpgoh8d997c4825ca49d6f2c6cc54f5bd896boe597B90B6
11 Celebrities That We Realised We Loved Only When We Lost Them
Tag someone who hates doing dishes With NELK Funnyខ្មោចឆៅ អាម៉ាប់ជូនខ្មោចទៅស្រុក Spiritual Trinity (1991) Speak Khmer
Source